Giảm giá!

Băng keo & Xốp chống sốc

Băng keo in chữ hàng dễ vỡ

95,000

Uncategorized

Size mới 32x21x14cm

5,500

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 19 10 3

1,900

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x20x15 cm

4,000

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x15x15 cm

3,500

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x15x10cm

3,000

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x15x5cm

2,500

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x10x10cm

2,600

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 20x10x5cm

2,300

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 18x18x18cm

3,900

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 14x5x5cm

1,800

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 15x7x7cm

1,900

Hộp carton từ 11cm 20cm

Hộp giấy 15x10x10cm

2,400
Giảm giá!

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 10x10x18cm

1,900

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 10x10x10cm vuông

2,200

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x20cm

2,300

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x15cm

2,200

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x12cm

2,000

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x8cm

1,900
Giảm giá!

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x5cm

1,500

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 7x7x27cm

2,300

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 7x7x17cm

2,100

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 6x6x16cm (hoặc 16x6x6cm)

2,100

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 6x6x12cm

1,700
Giảm giá!

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 6x6x6cm

900

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp Giấy 5x5x5cm

700